kurd blog 2704

اين وبلاگ براي نشان دادن فرهنگ وادبيات كردي است سال تاسيس اين وبلاگ به تاريخ كردي 2704 برابر با 2004 ميلادي است وپسوند 2704 براي اين منظور به نام وبلاگ اضافه شده است

Tuesday, March 22, 2005

نه ورووز و سالي تازه هاته وه

سالي 2705 ي كوردي له هه موو گه لي كورد پيروز بيت

نه ورووز**** شيعري پيره ميرد

ئه م روژي سالي تازه يه نه وروزه هاته وه
جيژ نيكي كوني كورده به خوشي و به ها ته وه
چه ند سال بوو گولي هيواي ئيمه پي په ست بوو تاكو پار
هه ر خويني لاوه كان بوو گولي ئالي نه وبه هار
ئه و ره نگه سوو ره بوو كه له ئاسوي بلندي كورد
مژده ي به ياني بو گه لي دوور ونزيك ئه برد
وا روژهه لات له به نده ني به رزي ولاته وه
هه ر خويني شه هيده ره نگي شه فه ق شه وق ئه داته وه
نه وروز بوو ئاگريكي وه ها خسته جه رگه وه
لاوان به عه شق ئه چوون به ره و پيري مه رگه وه
تا ئيستا رووي نه داوه له تاريخي ميلله تا
قه لغاني گولله سنگي كچان بي له هه لمه تا
پيي ناوي بو شه هيدي وه ته ن شيوه ن وگرين
نامرن ئه وانه وا له دلي ميلله تا ئه ژين


ماموستا پيره ميرد

هه له بجه***** شيعري شيركو بيكه س

هه له بجه

چوارده ي مانگ
له سه ر گوه يژه با قه له مه كه ي فراندم
كه دوزيمه وه و پيم نووسي
پول پول فرين وشه كانم
پازده ي مانگ بوو
سيروان قه له مه كه ي بردم
وه ختي گرتمه وه و پيم نووسي
يه كه يه كه بوون به ماسي شيعره كانم
شازده ي مانگ بوو
ئاخ شازده ي مانگ
كه شاره زوور قه له مه كي له وهر گرتم
كاتي دايمه وه
بنوسم ؛
وهك هه له بجه وشك ببون په نجه كانم

شيركو بيكه س

هه له بجه له دادگاي موعجيزه دا

هه له بجه له دادگاي موعجيزه دا

ئه و بووليله ي وا ره شه باكه ي نه هاتي
به نيزه ي تيژي كاته وه ئالاي تاواني ئه شه كان
رانه چه ته ي له هه موو هه ستي ئينساني بي به شه كان
نه خشه ي بريني خه زينه ي بزه ي ساوا وتالاني كارواني
دليان به ريوه برد
روحي نوي به هاره كه تيان له سه ر خاچي گيژه لوو كه يه ك
ژاراوي
چوار ميخه كرد
له كوستي دايكه حه وادا
هه تاو تانه ي خورگيران كه وته سه ر چاوي
فريشته كان سه بووري باوه ئادميان نه دايه وه بو هابيليكي به ناهه ق كوژراوي
چاوي شيني عه رشي خواش ، له وسه ره وه په شوكاوي
هه ر ئه و ساته پشوو سواره
كه دلي كفن پوش ئه كرد ، كريوه به فري په ژاره
به رمالي خه مي خه لكيان ، به شانه وه ، مچوركي وه حي
ده يگرتن پيغه مبه ره كاني خوا
هه ركاميان به زماني حال
په شيو له گه ل ئومه ته كه ي خويا ئه دوا
ئيبراهيمي خه ليل فه رمووي ؛
ئيسماعيليكي ديكه بوو به ره وقوربانگه ده رويي به دست وبرد
خوايه ئه ي بو چه قوي قه زا ئاوا تيژه
له گه رده ني قوربانيه كي نه زري به يتوالحه رامي كورد
ئه ييوب چه مي سه بري دايده هات وشكايي
زماني شكاوي ئه سرين پارا يه وه ؛
روژه ره شي ئه مجاريش نا يه كوتايي
گوچانه كه ي مووسا هينده ي هه ژديها يه كي بي ئامان
له ئاستي سيحر عاسييه
ئه ها ! ديسان جادووگه ران هه له سوونيان هينا يه وه
و ئه م هه ريمه بست به ستي
ره وه ماري ژاره دووكه ل ، خونكاري كيو وشاخيه
له بليسه ي ئه و رووداوه ،
ئاورگه كه ي باوه گورگور دلي زه رده شت پيغه مبه ره
بيري پاك و وته ي تاك و چاكي ده وي له م به شه ره
مه سيح له خه مي ده رماندا
به ئه سته م ده يكيشا پشوو
ئا خر له پاش زامه كه ي خوي
به ته ني له هيروشيما ، برينيكي كه ي واي ديبوو
يا موحه ممه د
عه داله ته تا قانه كه ت بو كام په سلان
ئه وروكانه
له به ر چاوي ميلياردي كه س موسولمانا
پينج هه زار كوتري سپيه به روژي ده رمانداو كراو
به گركان وهه وره تريشقه ي شيميايي
گوناي زيد ، چاوي عاسمان و
قژي هيلانه يان سووتاو

نادر نيرومند (بوران )

Friday, March 18, 2005

به يادي هفده همين سال ياديي كاره ساته كي كيميا باراني هه لبجهي شه هيد

بو هه لبجه
نيشتمان نوقمي ته مي ليلي خه مه و سه رگه رمي شين
دوژمناني گه ل به ئا هه نگي شه پوري هه لپه رين
سنگي پر زام و كولي گلكوي هه زاران خونچه يه
گشت به چنگي چلكن و بي رحمي با گه ر هه لوه رين
پير وساواي كرد قه لاچو دووكه لي قيني نه يار
خه م بري به رگي ره شي ماته م به به ربووكي ئه وين
دالي پيس ودلره شي مه رگ و نه مان هات وله پر
بي رحم ، راپيچه كي دا ته يري بي تاواني ژين
هه لرژا ته رزه ي مه رگ رووخاندي لانه ي كوتران
گشت به بالي ته ر به ره و ئاسماني ميژوو هه لفرين
ته رمي پاكي شاري خووساند روندكي چاوي *زه لم *
* پيره مه گروون * يش له تاوا كه وته له رزين وهه ژين
ناخي پر زامم له ژان و مه ينه ت و ماته م پره
دل ده له رزيني خه مي قورسي هه لبجه ي نازه نين
قورگي شمشالي دلي گرتم گوشاري تالي خه م
بويه نايه ده نگي ناله ي پر كول وسوزي *ئه مين

-
ئه مين گه رديگلاني

غه زه لي له غه زه له كاني سليمان - سروودي يه كم

غه زه لي له غه زه له كاني سليمان *
سروودي يه كه م
خوزگه مني به وماچا نهي ده مي راده مووسي
( عيشقي تو له هه ر شه رابيكي مه ستي هينه ر ، خوشتره
عطر الاولين ، خوشييه ك له بوني گياني تويه
ناوت ، شيرينيه كي دلنشينه
وه ك عه تري كه هه لده رژي
كيژان به بونه وه خو شتيان ده وي )
(( به دووي خوتدا رام كيشه با هه ليين
بوني خوشي گيانت ، تا ماله وه ده مكيشي ))
(( ئه وا سه روه ريي منه كه دمباته پهردهي نهينيي خويه وه
ئه وا منم كه ده له رزم وله ئيشتياقي ئه ودا ده پشكويم
چه ند خوشه ميهره بانيت كه له زه تي زورتره له هه ر شه رابيكي مه ستي هينه ر ،
تويان به حه قيقه تي عيشقه وه خوش ده ويت . ))
(( ئه ي كچاني ئوورشه ليم
من كچيكي ره ش ئه سمه رم ، به لام پيم ده لين ( جه ميله )
ده ليي خيوه ته كاني (قيدار) م و ستوو نه كاني سليمان
به سه رسامييه وه بوم مه رووانن كه بو چي ئه سمه رم ،
هه تاو مني برژاندووه ، ئا به و جوره ي كه ده مبينن
كوره كاني دايكم ، ليم زيزبوون و
له نيله ي هه تاودا ، كردميانه پاسه واني ره زه كانيان ،
مخابن ، نه متواني ره زستاني خوم بپاريزم .. ))
(( به من بلي – ئه ي ئه و كه سه ي گياني من خوشتي ده وي !
له كاتي نووستني نيوه رودا له كوي بووي ؟
له ته ك ئا سكه كاني ده شتدا ، له كوي نووستبووي
تا كه ي ئاواره ي ناو ئاخوري هاورييانت بم ؟))
(( ئه ي له نيوان هه موو كچاندا به جوواني سه رتر !
به راستي تينا گه ي يان ناته وي بزاني ؟
ئه گه ر ده ست پاك وبي غه شي
ميگه لت ببه و
كارژوله كان له برژويندا به رده
كه ئه ونده ش له مه نز لگه ي شوانان دوور نيه .
تو خوت ئه مانه ده زاني ، ئه ي ئارامي دلي من !
ئه ي مايني سه ركيش ، له ناو ماينه كاني ئه رابه ي فيرعه وندا !
كه دلرفيني مني ، به دوو روو مه تي جوان و ملي به رز و
مليوانه وسينه ريزه وه
هه ر ئيمشه و بوت ده هينم
ئه م بازوبه نده ي كه له زيري سوور دروستم كردووه ، به خواستي تو ،
ئه م سندووقه قه له م كاري كراوه ش كه له زيري سپييه . ))
(( دلدار نهينييه كه ي من ، له نويني خويدا ، له ميواني عيشقي من سه رمه ست ده بي و
به را مهي عه تري ( محرم ) ي ساراي هه لده مژي
دلداره كه م ، شوشه عه تريكي تاله ، له نيوان دوو مه مكمدا
ئارام ده گري
خوشه ويسته كه م ، هيشتووي پر به را مه ي سمله
خه رماني له گولي خه نه يه
هيشوويهك تريي شيرين به ياني ئه و ره زستانه يه
كه له سهر چاوي (عين جدي ) تيراو ده بي ))
((چه ن جواني ئه ي يار ، چه ن جواني !
چاوه كانت جووتي كوترن ))
(( چ باشي تو ئهي يار ، پري له شيريني !
بروانه ، سه وزايي ئه و ميرگه بو نوو ستن بانگمان ده كات
چيمه ن ده بيته نويني شه وي په رده مان و
دره ختي ( سدر ) په نامان ده دات وه ك سيبه رو بان
ئه م سه رووه جوانه ده بنه ستووني ماله كه مان . ))

غه زه لي له غه زه له كاني سليمان ، ئه وشيعرانه ن كه له ( ته ورات ) دا هه ربه و ناوه وه هاتون .
نازانين شاعيري ئه و شيعرانه كين ، ساده يي وره واني تايبه تمه ندي سه ره كيي غه زه له كانن
غه زه لي غهزه له كاني سليمان له هه شت سروود پيكهاتووه .

شيعريكي جوان له لوركا

ئاي !
هاوار
له با دا
سيبه ري دار سه روو يه ك به جي ديلي
[ ليگه رين با له و كيلگه يه دا بگريم ]
له م دنيايه دا هه موو شتيك تيكشكاوه
بيجگه له بيده نگي نه بي هيچ نه ماوه
[ ليگه رين با لهو كيلگه يه دا بگريم ]
ئاسوي بي رووناكايي
ئاورينگه كان گه ستوويانه
[ من پيم وتن ، ده ليگه رين
با له م كيلگه يه دا بگريم ]
لوركا *


*لوركا شاعيره كي گه وره ي ئسپانيايي يه كه له كاتي شه ري ناوخوي
ئيسپانيا لايه نگه ري هيزي كوماري خوازي ئيسپانيا بو به دستوري هيزه كاني
فرانكو دا له ته مه ني 36 ساليدا تير باران كرا

كورته شيعريك له به ختيار عه لي

هه ناسه كانم بو تو ، ئيسقانه كانم بو مردن
وشه كانم بو تو ، په نجه كانم بو مردن
ده ريا كانم بو تو ، ماسييه كانم بو مردن
ئه ي شه وي من له ناوو ئه م رووناكييه كه ژه هره
ئه ي قه فه سي من له ناو ئه م ئازادييه كه زيندانه
به ختيار عه لي
ترجمه فارسي ؛
نفس هايم براي تو ، اسكلتم براي مرگ
درياهاي ام براي تو ، ماهي هايم براي مرگ
واژه هايم براي تو ، دست هايم براي مرگ
اي شب من در اين روشنايي كه ظلمت است
اي قفس من در اين آزادي كه زندان است

زستان له شيعري ماموستا هيمن

ريبه ندان؛
شاعير مال شيواو بو دژ داماوي
گيژي ، خه والووي ، شيتي خه رفاوي ؟
بؤچي تؤ ئاگات له دنيا نيه ؟
بؤچي نازاني ده نگ وباس چيه ؟
بؤ به من دهٌ ليي قسه ي سوير وتاٌل ؟
بؤ چي نازاني بي خه به ر! ئه وسال
زريانم هيناي بؤ كورد ئازادي
شه مالم هيناي بو ئيوه شادي
مژي من هات ومژي هه ژاري
ره واند يه كجاري له كورده واري
شاعير؛
گياني شاعيرت ده كم به قوربان
وا هاتووي ئه وسال مانگي ريبه ندان !
ده ك به خير هاتي قه ده مت پيروز
به قوربانت بي جيژنه كه بي نه وروز
روژي توجيژني گه وره ي كوردانه
ناوت ده رماني ژان و در دانه
ئه وسال به هار بوئيمه زستان
بمري دوژمني كورد و كوردستان
(( هيمن ))

Tuesday, March 15, 2005

به بونه ي هاتنه وهي نه وروزي كورده واري و به هار

به هار
مزگيني دا به سروه باي بهاري
وا هاته وه نه وروزي كورده واري
به تيشكه تيك شكا سوپاي كريوه
هه واري رؤژ گه يشته خاكه ليوه
فه رمان درا به سه وزه سه ر هه ليني
چيدي له به ندي خاكي ره ش نه ميني
باده ركه ن، كول وكه سه ربنيژن
با روژي رزگاري بكه ن به جيژن
شه مال ، كه وال گه وال هه وربنيري
ئا هه نگ وبه زمي جه ژني پي بسپيري
(( هه ژار ))

كورته شيعريك له اورهان وه لي

ئيمه
چيمان نه كرد
بو ئه م نيشتمانه
هه ندي زور له ئيمه هه روتمان
هه ندي كه م له ئيمه ش كه كوژراين
(( اورهان ولي ))
:ترجمه فارسي
ما
براي اين وطن
چه كارها كه نكرديم
خيلي از ما حرف زديم
تعداد كمي از ما كشته شديم

دو كورته شيعر له به رهه مه كاني ئه مين گه رديگلاني

ژان

له گه رووي زريكه يه كي
بال سه وزه وه
سه ري هه لدا
بالاي كرد و
هه لچوو
هه لچوو
سهري هه لساوي له سنگي
.رووني سامال


مه رگ

دلوپ
دلوپ
شه و ،
داده رژي
به سه ر بالاي پرشنگيكي كه سيره دا
بنو
بنو
!! هيشتا شه وه
(ئه مين گه رديگلاني )

Monday, March 07, 2005

وظيفه حكومت از ديد سيسرو

همچنانكه قانون پيوند جامعه بورژوازي را تشكيل مدهد، حقوق هم تساوي قانون را. با چه حقوقي جامعه شهري مي تواند
پايدار بماند در صورتيكه شرايط مردم مساوي نباشد؟ اگر انسان نخواهد سرمايه را متساوي كند ، هنگاميكه استعدادها ي همه برابر نباشد ، دستكم بايد حقوق افراد چنين جامعه اي حتما مساوي باشد . اگر دولت جامعه اي حقوقي براي مردم نيست پس چيست ؟
(( جمهوري ـ سيسرو ))

يك سخن زيبا از medea

خوشبختي دنيا چيست ؟ يك سايه
شهرت دنيا چيست ؟ يك رويا

دنيا وزندگي از ديد انديشمند بزرگ آلمان گئورگ بوشنريكي بود يكي نبود ، بچه فقيري بود كه نه پدر داشت ونه مادر .
همه كسانش مرده بودند و او هيچكس را در دنيا نداشت ، روز شب گرسنگي مي كشيد وگريه مي كرد وبخاطر اينكه در دنيا هيچكس را نداشت ، ميخواست به آسمان برود . و ماه چناناو را با مهرباني نگاه ميكرد، ولي وقتي كه پيش ماه رفت ، ديد كه تكه چوب بي مصرف است . از اين جهت خواست كه پيش خورشيد برود ، زيرا
خورشيد او را خيلي با مهرباني نگاه مي كرد، ولي وقتي كه او بلاخره پيش خورشيد رفت ، ديد كه او يك گل آفتابگردان پژمرده كوچك است از اين جهت خواست كه پيش ستارگان برود ، وستارگان خيلي با مهرباني به او نگاه مي كردند ولي وقتي كه پيش ستارگان آمد ، ديدآنها پشه هاي كوچكطلائي رنگي هستند كه روي يك دسته گل تيغ دار جمع شده اند ودارند مي ميرند. از اين جهت بچه خواست كه دوباره به زمين بازگردد، ولي همينكه به زمين رسيد كه زمين يك توده معلق است وبا اين ترتيب بچه كاملا تنها بود ، او دراز كشيده وگريه مي كرد :
(( من نه پدر دارم و نه مادر ، نه خورشيددارم ، نه ماه ونه ستاره ها را ونه زمين را ))
او هنوز آنجا نشسته وكاملا تنها است . { گئورگ بوشنر }

كلام گوته

كودك ، كودك به پيش نرو ، زيرا كه اسبهاي خورشيد
زمان با ارابه سرنوشت ما بسرعت در حركتند، گويي ارواح نامرئي
آنها را تازيانه مي زنند وتنها كاري كهتوانيم كرد ،اين است كه با شهامت دهنه را محكم نگاه داريم وچرخ هاي ارابه را گهگاه به چپ و راست هدايت كنيم.
واز ميان سنگلاخ ها و پرتگاه ها بگذرانيم. هيچكس نميداند كه اين راه بكجا مي انجامد . او بخاطر نمي آورد كه از كجا آمده است .
(گوته)

Tuesday, March 01, 2005

كردها با كدام گروه عراقي ائتلاف مي كنند ؟

به گزارش رسانه هاي خبري ، رهبران سياسي كرد هنوز در مورد ائتلاف با هيچ كدام از گروههاي سياسي عراق به نتيجه نرسيده اند.
رسانه هاي گروهي خبر دادند كردها شروطي را براي همكاري با
تمام گروهها ارائه كرده اند وهر گروهي كه اين شرايط را قبول كند كردها با آن گروه به تعامل مي رسند .
شرايط كردها عبارت است از:
ـ برگرداندن كركوك به منطقه آزاد كردستان
ـ قبول كردن نيروهاي پيشمرگ از سوي دولت مركزي به عنوان يك ارتش ملي منظم در چهارچوب حكومت منطقه فدرال كردستان
ـ از بين بردن تمام اثار تعريب رژيم فاشيسم بعث
ـ تعين بودجه از درامدهاي دولت مركزي براي آباداني منطقه كردستان
جلال طالباني دبيركل اتحاديه ميهني كردستان پذيرش پست رياست جمهوري را مشروط به قبول كردن خواسته هاي كردها از سوي گروههاي عراقي اعلام كرده است .
همچنين جلال طالباني مخالفت كردها را با ايجاد حكومت مذهبي در عراق اعلام كرد وگفت كردها هيچ موقع قبول نخواهند كرد كه جزئي از يك عراق داراي حكومت ديني باشند.
همچنين ابراهيم جعفري كانديداي گروههاي شيعه مذهبي به علت آنچه كه او زياده خواهي كردها در مورد كركوك ناميده بود از توافق با كردها در مورد ائتلاف اظهار نا اميدي كرده بود.
در رويدادي ديگر دكتر محمود عثمان سياستمدار بر جسته كرد ونفر دوم ليست كردها در يك برنامه تلويزيوني در كانال ماهواره اي روژ اعلام كرد كه بااعلام پيوستن دوكرسي به دست آمده در انتخابات به وسيله گروه جماعت اسلامي ماموستا علي باپير به ائتلاف كردها تعداد نمايندگان اين ائتلاف به رقم 79 كرسي رسيده است .
همچنين او اعلام كرد كه با در نظر گرفتن كرسيهاي كه توسط افراد مستقل كرد در انتخابات به دست آمده است تعداد كرسي هاي مربوط به كردها در مجلس ملي عراق حدود يك سوم
كرسي هاي مجلس خواهد بود .وبا درنظر گرفتن حق وتوي سه استان در مورد مصوبات تمام گروههاي عراقي نيازمند ائتلاف با كردها هستند
.